Oko do vesmíru

Vesmír je nekonečný a je v něm nekonečně mnoho zajímavých věcí...

Slunce

Slunce patří mezi jednu ze stamiliard hvězd naší Galaxie a nachází se ve středu Sluneční soustavy. Hvězdy se podle své teploty, a tedy i barvy dělí do skupin, které nazýváme spektrální třídy. Slunce patří do spektrální třídy G2.  Vzniklo před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě přibližně 7 miliard let. Je průměrnou hvězdou hlavní posloupnosti a ani jeho poloha v naší Galaxii není nijak výjimečná. Leží asi v 1/3 průměru disku Galaxie (cca 30 000 světelných let od jejího středu). Jeho průměr je 1 384 640 km (uvádí se také 1 392 000), což je asi 109x více než průměr Země. Celé sluneční těleso rotuje, avšak vzhledem k jeho plynnému charakteru je rotace rovníkových vrstev rychlejší než rotace pólů. Kolem své osy se otočí za 25 - 35 dní (25 dní na rovníku; 36 dní na pólech). Hustota sluneční hmoty je v centru velmi vysoká (až desetinásobek hustoty olova - 130 g/cm3) a směrem k povrchu klesá až na 0,001g/cm3. V průměru je však Slunce jen o něco hustší než voda. Průměrná hustota je 1410 kg/m3. To jej činí nejtěžším tělesem Sluneční soustavy a ve skutečnosti tvoří Slunce více jak 99% celé hmotnosti Sluneční soustavy. Tím je přibližně 330 000x hmotnější než Země.

Stejně jako ostatní hvězdy je Slunce obrovská koule tvořená především vodíkem, v menší míře heliem a stopovým množstvím dalších prvků. Jeho jádro je energetickým zdrojem celé Sluneční soustavy. Má hustotu stokrát větší než voda a teplotu 15 milionů Kelvinů. V tomto dokonalém reaktoru probíhají desítky reakcí, jejichž důsledkem je přeměna vodíku na helium za současného uvolňování energie v podobě fotonů. Jádro obklopuje Vrstva v zářivé rovnováze, široká 500 000km. Touto oblastí putují fotony z jádra k povrchu přibližně 100 000 let. Zdánlivě pomalý pohyb fotonů je způsoben jejich pohlcováním hmotou a znovu vyzářením v náhodném směru. V Konvektivní zóně proudí proudy horké sluneční hmoty vzhůru a po vyzáření části energie klesá chladnější hmota zpět do hlubin Slunce. Šířka tohoto pásma je asi 200 000km. Povrch Slunce zvaný fotosféra má teplotu asi 5 700 K. Není pevný jako například povrch Země. Je to zhruba 400 km silná vrstva plynů. Je pro něj charakteristická tzv. granulace - vrcholky vzestupných a sestupných proudů z Konvektivní zóny. Typickými útvary ve fotosféře jsou sluneční skvrny. Z fotosféry jsou také vyvrhovány protuberance - oblaka plazmatu ovládána magnetickými poli. Chromosféra je relativně tenká a řídká vrstva těsně přiléhající k fotosféře. Teplota chromosféry roste směrem od Slunce (od 4 500 K do 100 000 K). Je to pravděpodobně způsobeno rozpadem různých typů nestabilit plazmatu, které chromosféru ohřívají. Typickými útvary chromosféry jsou např. chromosférické erupce - náhlá zjasnění v chromosféře. Oblast nad chromosférou nazýváme koróna. Je to jakási řídká horní atmosféra Slunce, která nemá ostré hranice a zasahuje hluboko do Sluneční soustavy. Teplota koróny v blízkosti Slunce (cca 1,5 mil. K) je paradoxně vyšší než teplota fotosféry.

Vysoká teplota nitra podmiňuje udržení jaderné reakce. Ta vzniká při srážce dvou atomů vodíku a vzniku helia. Každou sekundu se přibližně 700 milionů tun vodíku přemění na 695 milionů tun helia a zbylých 5 milionů tun hmotnosti se přemění na energii. Energie, jež vznikla v jádru, potřebuje ke své cestě "vrstvou v zářivé rovnováze" k povrchu několik milionů let. Poté, co dosáhne povrchu, je vyzářena do meziplanetárního prostoru. Slunce má výrazné magnetické pole, do kterého je ponořená celá Sluneční soustava.

Posledni komentare
21.10.2013 10:19:09: husti smiley${1}
Základní data o Slunci

Hmotnost

 

1,989×1030 kg

Průměr

 

1 400 000 km

Teplota povrchu

 

5 700 K

Teplota jádra

 

15 000 000 K

Doba otočení  
kolem osy

 

25 dní rovník;  
36 dní póly

Chemické složení

 

H

92,1 % 

He 

7,8 %

O

0,061 %

C

0,03 %

Průměrná hustota

 

1,4 g/cm3

Indukce mg. pole

 

(10 až 300)×10-6 T

Spektrální třída

 

G 2

Hustota výkonu

 

0,19 mW/kg

Celkový výkon

 

4×1026 W

Tok energie u Země

 

1,4 kW/m2

Úniková rychlost

 

618 km/s

Tíhové zrychlení

 

28 g

Magnituda

 

Relativní  -26,8 mag
Absolutní +4,1 mag

 

Posledni komentare
27.03.2009 18:37:42: smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}
27.03.2009 18:37:27: smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}
27.03.2009 18:37:14: smiley${1}
25.06.2008 14:50:59: smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}

Erupce

Náhlá zjasnění ve fotosféře a chromosféře doprovázená výrazným uvolněním hmoty a energie. Může dojít až k odtržení oblaku plazmatu se zamrzlým magnetickým polem, který putuje Sluneční soustavou. Zachytí-li tento oblak magnetosféra naší Země, dojde k výrazným polárním zářím a magnetickým bouřím.

 

Protuberance

Protuberance jsou výtrysky sluneční hmoty desetitisíce kilometrů nad povrch, ovládané magnetickým polem Slunce. Jejich tvar kopíruje silokřivky lokálního magnetického pole.

 

Sluneční skvrny

Sluneční skvrny jsou tmavší oblasti na povrchu Slunce. Tyto útvary, někdy velké i 50 tisíc kilometrů, vznikají interakcemi magnetického pole Slunce a vzhledem k nižší teplotě se jeví jako tmavé oblasti.

 

Spikule

Úzké výtrysky plynů z chromosféry s dobou života několik minut. Dosahující velikosti několik tisíc kilometrů. Shromažďují se na okraji supergranulačních oblastí.

 

Magnetické pole

Magnetické pole Slunce je ovlivněno rotací Slunce. Silokřivky jsou tvarovány do tzv. Archimédových spirál. Plocha nulového pole je v ekvatoriální oblasti výrazně rozvlněna. Planeta tak při pohybu kolem Slunce střídavě prochází oblastmi s různým směrem magnetického pole.

 

Sluneční vítr

Sluneční vítr je označneí pro porudy nabitých částic, vyvržených ze Slunce tlakem záření. Sluneční vítr v podstatě vytváří atmosféru Slunce - korónu, která prostupuje celou Sluneční soustavou. Sluneční vítr interaguje s magnetosférami planet a komet. Vytváří rázové vlny a tvaruje magnetické pole planet. Při průniku částic do magnetosféry Země dochází k polárním zářím a magnetickým bouřím.

Posledni komentare
14.05.2009 15:52:25: dobré
02.05.2007 10:46:32: Suprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...
 
Těším se na další návštěvu... ;-)